Channel Positieve Gezondheid

Landelijk channel

Positieve Gezondheid Videosessies (archief)

Videosessie
Een samenwerking van Agora, Institute for Positive Health (iPH) & 1sociaaldomein
Tijdstip: Deelname gesloten

Aan de slag met Positieve Gezondheid bij mensen in de palliatieve fase en hun naasten

Aan de slag met Positieve Gezondheid bij mensen in de palliatieve fase en hun naasten

Een samenwerking van Agora, Institute for Positive Health (iPH) & 1sociaaldomein

*Zoom Link*
https://us02web.zoom.us/j/87816463518?pwd=YXdUSVFZYU51SFhiSFB0QWE1L1I3Zz09

Positieve Gezondheid is een gedachtegoed dat goed aansluit bij de palliatieve benadering van Agora. Beide kijken naar de hele mens. Als je weet dat je niet meer beter wordt, heb je niet alleen medische zorg nodig, maar gaat het ook over hoe je de laatste fase van je leven zo goed mogelijk in kan richten. Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte, het gaat over léven tot het einde. Die visie delen Agora en iPH met elkaar.

De palliatieve benadering van Agora gaat uit van vier dimensies. Het gedachtegoed Positieve Gezondheid is vertaald in een spinnenwebdiagram met zes dimensies. Deze sluiten mooi op elkaar aan. Daarnaast is het spinnenwebdiagram van Positieve Gezondheid vertaald in een tool om het gesprek met elkaar aan te gaan, ook wel de gesprekstool ‘Mijn Positieve Gezondheid’ genaamd. Hiermee kan een persoon, samen met een professional of vrijwilliger, nagaan wat voor hem/haar belangrijk is in de laatste fase van hun leven en wat hij/zij nog nodig heeft of graag zou willen. Zo komt een gesprek op gang over de laatste fase, dat veel verder reikt dan alleen de klachten en de pijn. Ook het gesprek met naasten kan op deze manier gevoerd worden.

In deze videosessie vertellen we je meer over de palliatieve benadering en de toepassing van Positieve Gezondheid hierin. We laten aan de hand van twee inspirerende voorbeelden de meerwaarde van het gebruik van de gesprekstool Mijn Positieve Gezondheid in de praktijk zien. Daarna ga je zelf aan de slag. Je gaat met andere professionals en vrijwilligers in breakout rooms in gesprek over hoe je het gedachtegoed en de tool in kan zetten.

Gastsprekers
Deze twee gastsprekers zullen twee inspirerende voorbeelden uit hun eigen praktijk toelichten:
Marcia de Groot – coördinator Vrijwilligers bij Adamas. Het Adamas is een inloophuis voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. Zij krijgen er psychosociale ondersteuning en begeleiding. Hier kan je alvast meer lezen.
Brenda Ott – huisarts en kaderhuisarts ouderengeneeskunde, praktijkhouder van huisartsenpraktijk Ott en Bedaux in Zeist. Hier kan je alvast meer lezen.

Voor wie?
Deze sessie is voor professionals en vrijwilligers werkzaam in zorg en sociaal domein die werken met mensen in de laatste levensfase en/of naasten, zoals:

  • Sociaal werkers
  • Huisartsen
  • Praktijkondersteuners
  • Verpleegkundigen
  • Geestelijk verzorgers
  • Vrijwilligers(coördinatoren)

Programma
15.00 – Welkom
15.10 – Agora en de palliatieve benadering door Carolien Neefjes – beleidsadviseur bij Agora
15.20 – Institute for Positive Health en het model Positieve Gezondheid door Malou Timmers – adviseur bij iPH
15.30 – Twee inspirerende voorbeelden van toepassing Positieve Gezondheid in de palliatieve fase
15.50 – In breakout rooms in gesprek met elkaar
16.10 – Terugkoppeling uit de groepen
16.30 – Afronding

Aanmelden
Klik op de gele knop "Ik ben erbij". Aanmelden is mogelijk via beide channels. 

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Adviseur
Videosessie
Een update over nieuwe methodes die zijn toegevoegd
Tijdstip: Deelname gesloten

Tweede webinar van de Evaluatiewijzer om te leren van het toepassen van Positieve Gezondheid.

Afgelopen februari lanceerde iPH de Evaluatiewijzer: een verzameling van onderzoeksmethodes – opgehaald in het veld – waarmee we kunnen leren van het werken met Positieve Gezondheid. Inmiddels zijn er weer nieuwe methodes toegevoegd aan de Evaluatiewijzer. En die zetten we graag samen met de onderzoekers in de spotlights. Dat doen we tijdens de tweede webinar van de Evaluatiewijzer op 20 mei van 15.30-17.00.

We nodigen je van harte uit om deze webinar bij te wonen. Tijdens deze sessie maken we je opnieuw wegwijs in het gebruik van de Evaluatiewijzer. Experts vertellen hoe zij hun methodes toepassen en wat het hen oplevert. Marja van Vliet zal ingaan op de ‘hoe dan’ vraag over het toepassen van het nieuwe meetinstrument van Positieve Gezondheid. En natuurlijk is er weer gelegenheid om in Break Out Rooms met elkaar in gesprek te gaan over de opgedane kennis

Waar:

De sessie vindt digitaal plaats. Je kunt je hiernaast aanmelden. Enkele dagen voor de sessie ontvang je een digitale link.

Voor wie:

De lancering is interessant voor iedereen die met Positieve Gezondheid werkt en hiervan wil leren, van zorgprofessionals en welzijnswerkers tot bestuurders.

Vragen:

Voor vragen mail je naar Lisanne Kiestra, l.kiestra@iph.nl

Bereid je voor door de volgende stukken te lezen:

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Junior Adviseur
Videosessie
Informatie over pilot/actieleernetwerk met het accent op data en inzicht vanuit medewerkers en organisatie
Tijdstip: Deelname gesloten

Informatiebijeenkomst Positief Gezond Werkgeverschap (accent Vitaliteitscan/Volwassenentool)

Vanuit het Institute for Positive Health (iPH) en Alles is Gezondheid (AiG) is het onderwerp van Positief Gezond Werkgeverschap hoog op de agenda gezet. Veel organisaties voelen een verantwoordelijkheid om als goed werkgever en/of vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid aandacht te hebben voor de gezondheid van hun medewerkers. Maar hoe pak je dit dan aan? Hoe kan je medewerkers zo goed mogelijk stimuleren om mee te doen en regie te nemen en gezonder te leven? Deze vragen passen goed bij het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en een aanpak en instrumentarium die iPH in samenwerking met samenwerkingspartners waaronder Berenschot en Mediquest heeft ontwikkeld.

Het doel van deze informatiebijeenkomst is om de aanpak en instrumentarium te presenteren waarbij werkgevers de eigen regie van medewerkers over hun gezondheid vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid kunnen stimuleren en faciliteren. Wij zouden graag met een aantal organisaties deze aanpak en instrumentarium in de praktijk willen verkennen om samen de verdere ontwikkeling van Positief Gezond Werkgeverschap vorm te geven. Wij zijn benieuwd hoe deze aanpak en instrumentarium aansluit op behoeften van de aanwezige organisaties en wie enthousiast is om mee te doen in de verdere doorontwikkeling. We willen in de bijeenkomst organisaties informeren over de mogelijkheden om deel te nemen en welke investering dit van hen vraagt.

In deze bijeenkomst ligt dus het accent op het inzetten van instrumenten gericht op de gezondheid en vitaliteit van organisatie en medewerkers. In de informatiebijeenkomst op 3 februari ligt het accent op de intensievere organisatiebrede aanpak voor Positief Gezond Werkgeverschap en het hierbij beschikbare instrumentarium. 

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Verbinder, vernieuwer en veranderaar in zorg en sociaal domein